دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالات آماده انتشار، آن دسته از مقالات هستند که امور مربوط به آنها انجام شده و پذیرش نهایی شده‌اند، اما با توجه به محدودیت تعداد مقالات منتشر شده در هر شماره، در نوبت رسیدن زمان فصل انتشار خود قرار گرفته‌اند. بدیهی است که زمان انتشار آنها، به ترتیب تاریخ پذیرش نهایی هر مقاله خواهد بود.

مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

1. تاثیر رسانه های اصلی ایالات متحده بر سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (۲۰۲۰-۲۰۰۷)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

احسان اعجازی؛ ارسلان قربانی؛ رضا سیمبر؛ احمد جانسیز


مقاله علمی- پژوهشی مستقل

2. پیامدهای کالای استراتژیکی فوتبال بر سیاست و جامعه جهانی؛ مطالعه موردی فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

امیر ساجدی