تعداد مقالات: 146
مقالات آماده انتشار، آن دسته از مقالات هستند که امور مربوط به آنها انجام شده و پذیرش نهایی شده‌اند، اما با توجه به محدودیت تعداد مقالات منتشر شده در هر شماره، در نوبت رسیدن زمان فصل انتشار خود قرار گرفته‌اند. بدیهی است که زمان انتشار آنها، به ترتیب تاریخ پذیرش نهایی هر مقاله خواهد بود.
2. آموزه‌های اسلامی و حقوق بشر

دوره 15، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 1-20

مهدی ذاکریان


5. قوای سه گانه ایران و حقوق بشر

دوره 14، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 1-47

علی بابایی‌مهر‌


6. چند جانبه گرایی و قدرت ایده

دوره 14، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 1-11

محمد جواد ظریف


8. سیاست عذرخواهی:زنان در چارچوب پیچیدگی‌های منطقه‌ای

دوره 13، شماره 4، بهار 1396، صفحه 1-20

اوجانگ کیم؛ ابراهیم متقی


9. نوع سوم مخاصمات مسلحانه

دوره 13، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 1-20

علی پورقصاب امیری؛ علیرضا زنقایی


10. ایران: سرگردان بین تعامل جهانی و تغییرات قدرت داخلی

دوره 13، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 1-6

محمود منشی پوری؛ مهدی ذاکریان


11. حمایت حقوقی از پناهجویان تغییرات اقلیمی

دوره 13، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 1-40

نسرین مصفا؛ حورا حسین زاده‌هاشمی


12. تامل و نقدی بر مطالعات حقوق بشر

دوره 12، شماره 4، بهار 1395، صفحه 1-11

مهدی ذاکریان


16. بررسی علل حضور مستشاری جمهوری اسلامی ایران در سوریه

دوره 16، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 1-21

جهانبخش مرادی


18. روندهای مسلط منطقه‌ای و آینده نظم در خاورمیانه

دوره 16، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 7-29

قاسم ترابی؛ محمد ناصر طاهری زاده


21. غرب تقسیم شده و شرق در حال طلوع

دوره 15، شماره 4، بهار 1398، صفحه 1-18

محمود منشی‌پوری؛ منوچهر دراج


22. کلاوزویتس و مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن در جهانی نو

دوره 13، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 7-28

آندرس هربرگ روت؛ میریم فورستل