نویسنده = سروش ماهوتچیان
تعداد مقالات: 1
1. تبیین ابعاد حفاظت از محیط زیست در پرتو توسعه گرایی و همگرایی بین المللی

دوره 16، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 93-112

سروش ماهوتچیان؛ سبحان طیبی